Make your own free website on Tripod.com
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
και η ιστορία του
 

Το σχολείο του Μεγαπλάτανου σήμερα

  Από το ιστορικό αρχείο του σχολείου μας πληροφορούμαστε (λόγω τεχνικών δυσκολιών τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται με μονοτονική γραφή):

1) Πρώτον Διδακτήριον του Σχολείου
...Ιστορία του πρώτου αυτού διαδακτηρίου δεν υπάρχει, διότι ουδείς εκ των κατοίκων και των παλαιοτέρων ακόμα δεν ενθυμούνται σχετικόν περί της ιστορίας του. Πάντως αληθεύει ότι εκτίσθη υπό της τότε κοινότητος και εκ προσωπικής εργασίας των κατοίκων,  λέγεται δε ότι τούτο ήτο παλαιόν οίκημα εγκαταλειφθέν και κατόπιν χρησιμοποιηθέν ως διδακτήριον.
   Σήμερον το οίκημα αυτό δεν υπάρχει, έχει κατεδαφισθεί και παραμένει κοινοτικός χώρος.

2) Δεύτερον διδακτήριον του Σχολείου
α) Το δεύτερον διδακτήριον έκειτο στο μέσον του χωριού.
α) Ήτο επί τουρκοκρατίας, συνεπώς ο τύπος του και οο ρυθμός τουρκικός, είχε δε το όλον 2 δωμάτια.
α) Εκτίσθη επί Τουρκοκρατίας.

   Το δεύτερον διδακτήριον καθώς και η εκκλησία χρονολογούνται από καιρώ τουρκοκρατίας, ελειτούργησε το 1924-1930. Σήμερον δεν υπάρχει και εις την θέσιν του υπάρχει οικία οικοδομηθείσα εκ των υστέρων η οποία κατοικείται.
Λοιπή ιστορία παρ' όλην και την επίμονον προσπάθειαν μου τίποτε το φωτεινότερον δεν συνέλεξα.

Το σημερινό διδακτήριο όπως ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 50

3) Το υπάρχον διδακτήριον
α) Το σημερινόν διδακτήριον κείται εις το κέντρον του χωρίου και έχει πρόσοψιν επί της πλατείας, η έκτασις του γηπέδου εις εν κείται είναι 2.500 τ.μ. συνορεύει δε προσ Βοράν με τον Ιγνατιάδην Κων/νον, προς Β.Α. με την Καφατζήν Μαρία, προς Α.Δ. και Ν. προς τον δρόμον και την πλατείαν.
β) Ανεγέρθη το 1926...
δ) Αι αίθουσαι διδασκαλίας είναι 2 και εκάστη έχει έκτασιν 24 τ.μ. περίπου.
ε) Είναι λιθόκτιστον.
στ) Το δαπανηθέν ποσόν ανέρχεται εις 75000 και προήλθε εκ του Δημοσίου, ωσαύτως 25000 εκ της κοινότητος.
ζ) Εις το έργον της ανεγέρσεως συνέβαλλαν ονομαστικώς:
    1. Δημοδιδάσκαλοι: Χριστίδης και Παπαϊωάννου.
    2. Έφοροι: παυλίδης Σάβας - Ιγνατιάδης Κων/νος - Τσοπανίδης Κων/νος - Λαμπριανίδης Αβραάμ.
    3. Πρόεδροι κοινοτήτων: Παυλίδης Σάβας
    Ωσαύτως συνέβαλε και η κοινότης ολόκληρος δια της προσωπικής των εργασίας μεταφέροντες γενικώς κάθε υλικόν που θα χρησιμοπιήτο στο σχολείον.

Ιστορία: Από το 1930 που ήρχισε και λειτουργεί έως και την σήμερον 1/11/1951, η ιστορία του είναι ολίγη...

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αποχωρητήρια
α) Ανηγέρθησαν το 1926.
β) Οι θαλαμίσκοι είναι (3) λιθόκτιστοι (ουδέν ιστορικόν).

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
α) Ιδρύθη το 1927 από τον οικισμόν και από την επιτροπήν αποκαταστάσεως.
β) Η έκτασή του είναι 2.500 τ.μ.
γ) Ουδεμία περίφραξις
δ) Διαρύθμιση δεν έχει, σχήμα τετράγωνον και ευρίσκεται στο νότιον μέρος του χωριού.
ε) Δεν υπάρχουν δέντρα και φυτά.

Εν Αριδαία τη 1/11/51 (Προσθήκη)
στ) Ο Σχολικός κήπος εδενδροφυτεύθει με Μηλιές κατά το έτος 1953, επί διευθύνσεως του σχολείου υπό του Δημ/λου ΑμπατιώλουΣπυρίδωνος. Εφυτεύθησαν 60 δένδρα μηλεών.
ζ) Το έτος 1954, επί διευθύνσεως του σχολείου υπό του Δημ/λου Ταμβάνη Κλεισθένους εδημιουργήθη σχολικός κήπος εις το προαύλιον του διδακτηρίου εκτάσεως 200 τ.μ. Ούτος εχωρίσθη εις ανθόκηπον και λαχανόκηπον, επλουτόσθη δε και υπό κονικλώνος μετά περιστεριώνος.

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ
α) Ιδρύθη το 1964 εξ' εξόδων της κοινότητος.
β) Η έκτασίς των είναι 11Χ4,5
γ) έχει μι αμεγάλη αίθουσα 7,5Χ4,5 προοριζομένην δια τραπεζαρίαν, μια αποθήκην 2Χ2 και εν μαγειρείον 2Χ2,5

Οι μαθητές του σχολείου μας έγραψαν:

Το Δημοτικό Σχολείο Μεγαπλάτανου βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πλατεία του χωριού. Χτίστηκε το 1926 ή το 1928. Πληροφορίες μας λένε ότι το έχτισε ένας πρωτομάστορας από το Νεοχώρι. Είναι χτισμένο σε οικόπεδο 1.230 τ.μ. και η επιφάνειά του είναι 170 τ.μ. Έχει δυο αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο. Παλιότερα φοιτούσαν σ' αυτό πολύ περισσότεροι μαθητές...
...Δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται το Νηπιαγωγείο. Στεγάζεται σ' ένα παλιό κτίριο που παλιά ήταν μαγειρείο και εστιατόριο για τα παιδιά του δημοτικού.

Ηλίας Ιγνατιάδης (Τάξη ΣΤ΄) - Νικόλαος Τσέπκος (Τάξη Ε΄)
Απόσπασμα από την εργασία στη περιβαλλοντική αγωγή με θέμα: "Ο χάρτης του χωριού μας", Σχολ. Έτος 1995/1996, υπό την εποπτεία του δάσκαλου κ. Πιπερίδη Δανιήλ.

Copyright © 1997-1998, Σχεδίαση ιστοσελίδων από τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗ